Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Itsomi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Itsomi Media levert, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door akkoord te gaan met een offerte van Itsomi Media en dus een afname van een van de diensten, verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Itsomi Media heeft het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 

Artikel 1: Definities

 

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Itsomi Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Itsomi Media, gevestigd te Arnhem.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door akkoord op offerte of ondertekening van een overeenkomst met Itsomi Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Itsomi Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen wordt.

 

Artikel 3: Aanbieding en acceptatie

 

 1. Alle offertes en prijsopgave door Itsomi Media zijn geheel vrijblijvend.
 2. Itsomi Media gelooft in een eenduidige en eerlijke manier van (samen)werken. Desgevraagd zal Itsomi Media voor de aanvang van een project een duidelijke begroting aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever van te voren heeft voorgelegd. Aan de hand van het aantal verwachte uren wordt een begroting gemaakt. Zodra er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden onverwachte afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de opdrachtgever zo vroeg mogelijk worden ingelicht door Itsomi Media. Samen wordt er gekeken naar de juiste oplossing.
 3. Een schriftelijk akkoord op een offerte van Itsomi Media resulteert in een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 4. Offertes en prijsopgaven door Itsomi Media blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Itsomi Media. 25% van het totaalbedrag wordt vooraf door de opdrachtgever betaald aan Itsomi Media. Zodra de opdracht helemaal is afgerond wordt er een factuur verstuurd voor de overige 75%. De betaling wordt door de opdrachtgever voldaan binnen 14 dagen. Dit geldt voor alle facturen, tenzij anders vermeld in de offerte.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Itsomi Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Itsomi Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Itsomi Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Itsomi Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Itsomi Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Itsomi Media zijn verstrekt, heeft Itsomi Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Itsomi Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Itsomi Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Itsomi Media kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5: Duur en beëindiging

 

 1. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever de tot dus ver verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Itsomi Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Itsomi Media onderhouden worden.
 3. Itsomi Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Itsomi Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Itsomi Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 

Artikel 6: Prijzen en levering

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Itsomi Media minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. Itsomi Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 4. Mocht Itsomi Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Itsomi Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Itsomi Media een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Door Itsomi Media gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

 

Artikel 7: Betaling

 

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Itsomi Media is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Itsomi Media het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Itsomi Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, heeft Itsomi Media het recht om € 50,- aanmaningskosten in rekening te brengen.
 4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Itsomi Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 5. Indien Itsomi Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Itsomi Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegenover Itsomi Media heeft voldaan.

 

Artikel 8: Eigendomsrecht

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 2. Itsomi Media mag de door hem geleverde goederen en diensten signeren. Denk aan websites, advies- en tekstrapporten.
 3. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Itsomi Media tot dat de klant, opdrachtgever, de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover Itsomi Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Itsomi Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Itsomi Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Itsomi Media of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Itsomi Media.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Itsomi Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Itsomi Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Itsomi Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Itsomi Media.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Itsomi Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Itsomi Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Itsomi Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Itsomi Media geleden schade.
 7. Itsomi Media is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Itsomi Media is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

 

Artikel 10: Buitengebruikstelling

 

 1. Itsomi Media heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Itsomi Media niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Itsomi Media zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Itsomi Media kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Itsomi Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 11: Overdracht van rechten en verplichtingen

 

 1. Itsomi Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 12: Reclame

 

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Itsomi Media, waarna Itsomi Media deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Itsomi Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuisteinformatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 13: Wijziging van de algemene voorwaarden

 

 1. Itsomi Media behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

Artikel 14: Overig

 

 1. Itsomi Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Itsomi Media.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Itsomi Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Itsomi Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Itsomi Media behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Itsomi Media te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 15: Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Itsomi Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Itsomi Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Itsomi Media beslissend.